print logo

Onderzoek en behandeling - wel vergoed

Onderzoek en behandeling vergoed via zorgverzekering

Deze regeling geldt alleen voor leerlingen op de basisschool! 
Sinds 1 januari 2009 zijn diagnose en behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Vergoeding van dyslexiezorg voor leerlingen op de basisschool is mogelijk onder bepaalde zeer strenge voorwaarden. Grondslag voor de vergoeding vormen de Protocollen Diagnostiek en Behandeling van Dyslexie.

Binnen deze regeling is het onderzoeksbureau verplicht om aangesloten te zijn bij één van de twee kwaliteitsinstituten (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie). 

Dyslexiezorg na 1-1-2015

De diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zal als aparte regeling  per 1-5-2015 overgeheveld worden naar de gemeenten.Samen met de jeugd GGZ komt ook de vergoedingsregeling dyslexie onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Er zijn tot op heden nog veel onbeantwoorde vragen. Lees meer op dyslexiezorg na 1-1-2015.

Om te voorkomen dat te veel basisschoolleerlingen met lees- en/of spellingsproblemen aangemeld worden voor dyslexieonderzoek binnen de vergoeding via de zorgverzekering, heeft de school de functie van poortwachter.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG hebben samen de handreiking Dyslexiezorg onder de jeugdwet voor gemeenten en samenwerkingsverbanden, uitgegeven.
Hiermee wordt beoogd gemeenten en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het vormgeven van dyslexieaanpak in de eigen regio. U kunt deze brochure hier vinden.

Leerlingdossier

De school stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van de resultaten van lees- en spellingtoetsen van het leerlingvolgsysteem en een beschrijving van de geboden hulp op school. Lees meer: wat moet de school aanleveren in het leerlingdossier.

E-scores

Een leerling mag doorgestuurd worden naar de zorg wanneer hij tot de zwakste 10% behoort wat betreft lezen of wanneer hij tot de zwakste 16% op lezen én de zwakste 10% op spelling behoort. Voor scholen betekent dit concreet dat leerlingen met een E-score op lezen en leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spellen - mits vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten en na aanbod van extra zorg/specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden) - doorgestuurd kunnen worden naar de zorg.

Rol ouders

Vervolgens kunnen ouders hun kind aanmelden bij een dyslexiebehandelaar voor diagnose en behandeling. De behandelaar beoordeelt of in het dossier het vermoeden van ernstige dyslexie voldoende is onderbouwd om tot diagnostiek en behandeling over te kunnen gaan. Met andere woorden: de inspanningen van de school, samengevat in het leerlingdossier en het deskundig oordeel van de deskundige zijn medebepalend voor een vergoeding van de dyslexiezorg. De dyslexiebehandeling geldt als geoorloofd verzuim, waarvoor de school vrij mag geven.

Let op: uw zorgverzekeraar moet een contract hebben bij deze behandelaar, anders wordt niets vergoed of alleen maar een deel van de kosten. Vraag dit in ieder geval goed na bij uw zorgverzekeraar.

Duur behandeling

Het protocol Diagnose en Behandeling geeft aan dat de duur van de behandeling afhankelijk is van de ernst van de dyslexie en persoonsgebonden factoren als motivatie. Op pagina 16 en 17 van dit protocol kunt u hierover meer lezen. Een standaardbehandeling varieert tussen de 12-18 maanden, overeenkomend met 40-60 behandelingen. Hiernaast moet er nog vier keer thuis worden geoefend, 10-20 minuten per keer.

Bijkomende stoornis / comorbiditeit

In de Richtlijn comorbiditeit van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), die per oktober 2012 als bijlage is opgenomen bij het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling, staat dat een kind dat een bijkomende stoornis heeft in aanmerking kan komen voor vergoeding als de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor dyslexieonderzoek. Dit beoordeelt de dyslexiespecialist. Met bijkomende stoornis wordt bedoeld een erkende stoornis, vastgesteld door een door de begroepsgroep (Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)) erkende diagnosticus / deskundige.

Als de comorbide (bijkomende) stoornis wel belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling dan komt het kind in eerste instantie niet in aanmerking voor vergoeding en wordt geadviseerd eerst de comorbide stoornis te laten behandelen. Als de bijkomende stoornis geen belemmering (meer) vormt, dan kan het kind in aanmerking komen voor het traject naar vergoeding binnen de zorgverzekering. Alle andere eisen blijven in alle gevallen gelden. Lees meer: Vergoeding dyslexiezorg.

Het is de dyslexiespecialist die beoordeelt of de bijkomende stoornis belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling, niet de behandelend arts van de bijkomende stoornis. Alle behandelaren die zijn aangesloten bij één van de twee kwaliteitsinstituten  werken volgens deze nieuwe richtlijn comorbiditeit. Lees meer in de richtlijn comorbiditeit.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Meer informatie:

Laatste wijziging: 20-08-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners