print logo

Het onderwijs in Nederland

Onderwerpen op deze pagina:

Passend onderwijs 

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer bij: Steunpunt Passend Onderwijs

Weer Samen Naar School

Het project Weer Samen Naar School(WSNS) heeft als doel kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben zoveel mogelijk op een reguliere basisschool te houden. Het zijn voornamelijk kinderen met leer- en/of gedragsproblemen als AD(H)D, dyslexie of bepaalde vormen van autisme.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer bij: Weer Samen Naar School.

Masterplan Dyslexie

In opdracht van de minister werken KPC Groep, Expertisecentrum Nederlands en WSNS+ met enkele deskundigen aan een brede integrale aanpak van dyslexie in het onderwijs. De plannen zijn gebundeld in het Masterplan Dyslexie:

• scholing en begeleiding van medewerkers in het onderwijs
• stimuleren van gericht schoolbeleid over dyslexie
• deskundigheidsbevordering van lerarenopleidingen
• implementatie van de protocollen dyslexie in basis- en voortgezet onderwijs
• ondersteuning van ouders van kinderen met dyslexie (Steunpunt Dyslexie)

Balans heeft als oudervereniging het laatste punt voor haar rekening genomen. Dit heeft geresulteerd in het Steunpunt Dyslexie. In opdracht van het ministerie van OCW is tegenwoordig het Steunpunt Dyslexie onderdeel van 50tien (www.50tien.nl). Hier kunnen ouders alle vragen stellen over het onderwijs, inclusief dyslexie en het Rugzakje.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer bij: Masterplan Dyslexie

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de onderwijskwaliteit op alle scholen in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. De inspectie houdt er toezicht op dat:

  • alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit krijgen
  • scholen voldoen aan wet- en regelgeving
  • scholen hun financiën op orde hebben

Het oordeel van de inspectie over de onderwijskwaliteit van een school wordt uitgedrukt in 'voldoende', 'zwak' en 'zeer zwak'. De inspectierapporten van individuele scholen vindt u via de website van de inspectie.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer bij: Inspectie van het Onderwijs

Wet Gelijke Behandeling

Sinds 1 augustus 2009 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (waaronder dyslexie) uitgebreid met het basis- en voortgezet onderwijs.

Als u zich als ouder ongelijk behandeld voelt, kan dat een gevoel van onmacht en onrechtvaardigheid geven. Door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) om een oordeel te vragen, kunt u wat doen met dat gevoel. Aan het verzoek zijn geen kosten verbonden. Wel moet u voldoende feiten kunnen aanvoeren die ongelijke behandeling doen vermoeden.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer bij: Wet gelijke behandeling (Steunpunt Passend Onderwijs).

Referentieniveaus taal en rekenen

Het referentieniveau omschrijft wat leerlingen moeten weten en kunnen op het gebied van taal en rekenen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan. Bij zowel taal als rekenen worden daarvoor vier niveaus beschreven.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer: Referentieniveaus taal en rekenen

Laatste wijziging: 07-02-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners