print logo

Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

De protocollen dyslexie voor het onderwijs zijn in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld om de signalering van leesproblemen en dyslexie van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs te systematiseren.

De protocollen zijn een handreiking voor leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en andere leesspecialisten in het onderwijs, en geven hen concrete handvatten voor beleid op het gebied van signalering en diagnose, begeleiding en behandeling, compenserende faciliteiten tot de inzet van computerhulpmiddelen.

Doel van de protocollen is een zo goed mogeljke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen. De protocollen leggen duidelijk uit wat de oorzaken en gevolgen zijn van dyslexie. Het geeft een goed beeld van waar een kind met dyslexie tegenaan loopt en hoe een school daarop in kan spelen.

Ieder protocol begint met een uiteenzetting over de achtergrond van lezen, leesproblemen en dyslexie. Deze informatie dient als onderbouwing voor de richtlijnen die in het protocol beschreven staan. Het gaat om achtergrondinformatie die voor elke leerkracht relevante kennis en inzichten biedt. Elk protocol sluit af met een korte beschrijving van de mogelijkheden voor invoering van de protocollen op school.

Op deze pagina:

Overzicht protocollen en katernen

De verschillende protocollen zijn op elkaar afgestemd en vormen een doorgaande lijn. Daardoor wordt de overgang van leerlingen met dyslexie van primair naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk overbrugd.

Hieronder ziet u een overzicht van de producten die zijn voortgekomen uit het Masterplan Dyslexie. Voor een volledig overzicht zie Masterplan Dyslexie.

1. Regulier basisonderwijs

Bij de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs zijn werkdocumenten ontwikkeld. De digitale versies zijn te downloaden bij het Expertisecentrum Nederlands.

Toetsplanning
Bij het opstellen van de protocollen wordt de toetsplanning aangepast op basis van recent verschenen toetsen en de veranderingen in het leerling- en onderwijsvolgsysteem van Cito. Via onderstaande link kunt u op de website van cito de nieuwe toetskalender bekijken.

2. Speciaal basisonderwijs (sbo)

  • SLIM staat voor Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie. Het programma sluit aan bij de uitgangspunten van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs
  • Het Connect-programma is een interventieprogramma voor probleemlezers en bedoeld voor zeer frequente interventie individueel of in een kleine groep

Bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO is een werkdocument ontwikkeld. De digitale versie is te downloaden bij het Expertisecentrum Nederlands.

3. Speciaal onderwijs (so) (cluster 2 en 4)

4. Voortgezet onderwijs

5. Middelbaar beroepsonderwijs

6. Hoger onderwijs

Status

Welke status hebben de protocollen? Zijn scholen verplicht om ze te gebruiken? Om misverstanden te voorkomen geven we u hier meer informatie, zoals deze vermeld staat op de website van het Masterplan Dyslexie.

Is het gebruik van het protocol dyslexie verplicht of vrijblijvend?

Scholen zijn niet verplicht het protocol dyslexie te gebruiken. Het bevat wel alle actuele kennis over lees- en spellingontwikkeling en de problemen die zich bij kinderen kunnen voordoen op dit gebied. Het protocol dyslexie kan de school helpen bij het signaleren van leesproblemen en het biedt richtlijnen voor ondersteuning.

Hoewel scholen niet verplicht zijn het protocol te gebruiken, is het ook geen vrijblijvend document. Want scholen moeten over actuele kennis en kunde beschikken om om te gaan met verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Het protocol attendeert scholen op de noodzaak specifiek zorgbeleid te ontwikkelen en helpt inhoudelijk dat beleid gestalte te geven.

Is de school verplicht om dyslexiebeleid te voeren?

Het is niet verplicht gericht dyslexiebeleid te ontwikkelen, maar het is wel verplicht specifiek zorgbeleid te ontwikkelen. Zorgbeleid is immers een belangrijk kenmerk van de kwaliteit van het onderwijs. Als een kind de gevraagde kerndoelen niet kan halen, moet de school zich inspannen zodat het kind de doelen toch kan halen.

Wie betaalt de kosten van de ondersteuning van kinderen met dyslexie?

De reguliere ondersteuning in school vindt voor een deel plaats vanuit het zorgbudget. Sommige scholen hebben een remedial teacher die leraren kan ondersteunen bij begeleiding in de klas. Dit geldt alleen voor de ondersteuning in schoolverband. Externe ondersteuning wordt niet door de school betaald.

Lumpsum

Het ministerie van OCW bekostigt het onderwijs met een lumpsum. Dit houdt in dat scholen een vergoeding krijgen op grond van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober. De dyslexievergoeding valt binnen de lumpsum. De school kan zelf beslissen hoe zij het geld besteedt en hoe zij kinderen met dyslexie begeleidt.

Laatste wijziging: 06-02-2014
Gerelateerd

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners